Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsrapport februari 2023

Ladda ner PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C föll 3,50 % i februari efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg 0,54 % i februari.

Fondens större innehav i Golden Ocean (transport) gav bra bidrag medan fondens övriga större innehav utvecklades svagare relativt aktiemarknaden. Bland mellanstora innehav noterade vi goda bidrag från Kahoot (mjukvara) och Momentum Group (industriåterförsäljare). Fondens mellanstora position i Sinch (mjukvara) hämmade avkastningen efter en stark uppgång under januari. Bland våra mindre innehav utvecklades Belships (transport) starkt. Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen där kort position i OMX-terminen gav störst negativ påverkan.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 68,3 %. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 10,3 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 0,5 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 72,2 %.

Marknad och bolagen

Lundbeck (läkemedel) är ett nytt och stort innehav i fonden. Företaget inriktat mot det centrala nervsystemet (CNS), har haft ett par tuffa år bakom sig med patentutgångar och bakslag inom sina forskningsprojekt. Förtroendet är lågt bland investerarna och aktiekursen har sjunkit över 50 % de senaste fem åren. Ledningsförändringar har skett och tidigare i år presenterades nya finansiella mål. Vi tror att Lundbecks målsättningar numera är klart genomförbara och ser goda förutsättningar för en stabil försäljningsutveckling. Yvepti, läkemedel mot migrän, är bolagets snabbast växande läkemedel med en tillväxt (om än från lägre tal) på över 100 % under 2022. Yepti har en marknadsandel om över 5 % i USA trots tuff konkurrens från Abbvie. Vi tror att tillväxten kommer vara stark, dels drivet av USA, men även av nyligen lanserade marknader under 2023.

Lundbecks fyra strategiska varumärken, vilka står för ca 67 % av försäljningen, uppvisade en tillväxt om 20 % under 2022. Vi tror att tillväxten även framgent kommer att vara god. Vi ser även god försäljningspotential inom bolagets forskningsprojekt, exempelvis ett projekt med inriktning mot agitation associerad med Alzheimers sjukdom. Agitation är ofta huvudorsaken varför patienter flyttas till vårdhem. Agitation förekommer bland 45 % av patienter med Alzheimers sjukdom och det medicinsk behovet är stort. Lundbeck har tillsammans med sin samarbetspartner Otsuka visat positiva forskningsresultat från två fas III-studier. Vi tror att det finns goda chanser för ett godkännande, men projekt inom CNS är alltid svårbedömda. Försäljningspotentialen vid ett godkännande torde vara över en miljard USD.

Återöppningen av Kina är en av anledningarna till att vi under de senaste månaderna köpt en position i torrlastrederiet Golden Ocean. Rederinäringen är volatil och vi uppskattar en hög likviditet i aktien samt en stark balansräkning som bolaget utnyttjar både till återköp av aktier och utdelning. Med en flotta på 93 fartyg och ett börsvärde om drygt 22 miljarder NOK tillhör Golden Ocean de större aktörerna. Majoriteten av flottan består av fartyg i klassen capesize, dvs de allra största torrlastfartygen på omkring 170,000 DWT. Dessa fraktar framför allt malm och kol för stålindustrin där den kinesiska marknaden är viktigast. Efter att ha följt sektorn i 35 år vet vi av erfarenhet att goda tider (alltid) leder till överoptimism hos redarna, vilket leder till kontraktering av nya fartyg med efterföljande överutbud och usel lönsamhet. Idag motsvarar orderboken (capesize) 6 % av flottan, vilket är det lägsta på 30 år. Vi ser en stram marknad de kommande åren, vilket bör innebära starka kassaflöden, vilket vi tror kommer aktieägarna tillgodo.

Börsåret 2023 har inletts starkt. Fonden har däremot inte avkastat i linje med marknaden, något vi kortsiktigt givetvis inte är tillfreds med. Vi fortsätter att understryka en långsiktighet och att vi investerar i huvudsak (ca 70 % av fonden) med en tidshorisont om tre till fem år. Oaktat en horisont om tre till fem år söker vi efter katalysatorer som ska förändra perceptionen på bolaget och därmed driva en högre multipel. Ovan nämnda Lundbeck är ett sådant innehav, annars har vi fortsatt god tilltro till Bonesupports expansion i USA och väntar in en stark återhämtning i Europa, främst Tyskland under 2023. Hälsovård är en stor exponering i fonden och här finner vi fortsatt mer konjunkturokänsliga bolag med starka tillväxtutsikter drivet bland annat av långa vårdköer eller digitalisering. Å andra är 30 % av fonden mer kortsiktigt, ca 12 mån horisont. Här finner vi bolag likt Golden Ocean, Dolphin Drilling (oljeservice) och Belships. Dessa är ultracykliska, men där vi attraheras av dagens utbudssituation med liten orderbok och stark efterfrågan vilket kommer driva starka kassaflöden kommande året.

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för ert förtroende!

Månadens bolagsbesök

Vi träffade några av våra större positioner Bonesupport, Getinge och Online Brands. Under månaden hade vi även ett givande möte med Kahoot.

I övrigt har vi noterat att aktiviteten bland potentiella börsnoteringar har ökat. Likväl ser vi flertalet förfrågningar om bolag som söker likviditet.

Månadens största bidragare
  • Golden Ocean – Transport
  • Kahoot – Mjukvara
  • Kort position – Fastigheter
  • Momentum Group – Industriåterförsäljare
  • Belships - Transport
Du hittar fler månadsrapporter under "Dokument & rapporter"

Relaterade artiklar

Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig