Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Månadsrapport januari 2023

Ladda ner PDF

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A steg 2,47 % och Klass C steg 2,48 % i januari efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg 7,11 % i januari.

Fondens större innehav i Bonesupport (medicinteknik) gav bra bidrag medan fondens övriga större innehav utvecklades svagare relativt aktiemarknaden. Bland mellanstora innehav noterade vi goda bidrag från Alleima (specialstål), Sinch (mjukvara) och Momentum Group (industriåterförsäljare). Bland våra mindre innehav utvecklades Aker Carbon Capture (koldioxidavskiljning) mycket starkt. Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen där kort position i OMX-terminen gav störst negativ påverkan.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 74,4 %. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 11,2 %. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 0,3 % och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 71,3 %.

Marknad och bolagen

Januari har präglats av rapportperioden där det inledningsvis varit större nordiska bolag som rapporterat sina Q4-resultat. Dessa har överlag varit stabila, till stora drag drivna av stora orderböcker, omsättningstillväxt tack vare prishöjningar och kostnadsbesparingar för att försvara vinstmarginalen. Konsumentrelaterat, framför allt i Europa, har varit klart sämre medan industribolag med gruva som slutmarknad har fortsatt att vara starkt. Bolag som uppvisat en stigande orderingång och framåtlutade utsikter för 2023 har ofta överraskat aktiemarknaden positivt. Ett exempel är svenska Alleima som utvecklades mycket starkt under januari med en uppgång på omkring 35 %. Alleima delades ut från Sandvik under sommaren 2022 och vi initierade en mellanstor position under september/oktober då större säljtryck, från vad vi tror indexföljande fonder pressade aktien. Aktien är upp cirka 45 % från vår investering.

Alleima kom till börsen med en mindre optimal, kortsiktig vinstertrend i ryggen. Olja och gas är viktiga slutmarknader för Alleima, både gällande volym, men framför allt är marginalpotentialen mycket god. Sektorns investeringsvilja sjönk kraftigt under 2020 och 2021 där Alleimas mest höglönsamma produkter var ned omkring 75-80 % från den tidigare toppen av investeringscykeln (2013/14). För att upprätthålla ett gott utnyttjande i sin tillverkning tvingades Alleima ta in mer bulkvolymer, vilket har pressat marginalerna. Ovanpå sämre mix har bolaget tampats med råmaterialmotvind, högre transportkostnader och stigande elpriser. Dessa har bolaget numera kompenserat sig för. Under 2022 har Alleima tagit större olja/gas-orders och de globala oljebolagen har kommunicerat stigande investeringsnivåer de kommande åren. Vår investeringstes var att den temporärt hämmande mixen skulle vända och indikatorerna är goda för att så kommer att ske under 2023/24. Under 2022 tog Alleima även orders inom förnyelsebar energi, då man måste använda högkvalitativa sömnlösa rör, som tål högt tryck, oavsett om man pumpar upp olja eller vill trycka ned restprodukten från koldioxidavskiljning i marken. Vi tror att Alleima har goda förutsättningar att kraftigt växa sin vinst kommande åren och ta volymer både inom fossila och förnyelsebara slutmarknader. Vi har minskat positionen efter kursuppgången, men anser fortsatt att god uppsida finns i aktien från dagens nivåer.

Ett relativt nytt innehav är Dolphin Drilling (oljeservice). Vi gjorde vår första investering i samband börsnoteringen i september och har därefter ökat positionen. Börsvärdet är 1,5 md NOK och vi ser stor uppvärderingspotential de kommande åren. Bolaget äger tre äldre flytande borriggar som är byggda för Nordsjöns krävande klimat där Dolphins företrädare, Fred Olsen Energy, investerat omkring USD 2 md i uppgradering under de senaste 20 åren. En av riggarna, Blackford Dolphin, påbörjar ett ettårskontrakt i Nigeria under februari med en dagshyra om USD 260k (plus ett LOA innebärande USD 325k per dag i 120-485 dagar efter ettårskontraktets utgång). De övriga två riggarna är för närvarande vilande i Norge. Kostnaden för att reaktivera dessa ligger totalt på omkring USD 50m och kommer göras i samband med att de kontrakteras ut. Aktiviteten på den norska sockeln kommer vara stabil under 2023 för att öka åren därefter. Delvis genom det ökade fokuset mot energisäkerhet står den engelska sockeln redan nu inför en stor ökning från dagens fem riggar upp mot tio år 2025. Eftersom antalet lediga enheter är starkt begränsat anser vi det sannolikt att Dolphin kommer skriva ett kontrakt för åtminstone en av riggarna i närtid. Sedan vår investering har marknaden fortsatt att stärkas och dagshyrorna kommer sannolikt att väl överstiga 250k USD per dag. Bolaget har en uttalad ambition att distribuera framtida kassaflöden till aktieägarna.

Avslutningsvis önskar vi tacka våra medinvesterare för ert förtroende!

Månadens bolagsbesök

Vi besökte en årlig nordisk investerar-konferens i Köpenhamn. Bolagens generella budskap var framåtlutat och mötena har genererat nya investeringsidéer.

Bolagsträffar vi vill lyfta fram är Alligator Bioscience, Arla Plast, Systemair, Synsam och Norske Skog.

Månadens största bidragare
  • Sinch – Mjukvara
  • Bonesupport – Medicinteknik
  • Alleima – Specialstål
  • Nolato – Kontraktstillverkning
  • Momentum Group - Industriåterförsäljare
Du hittar fler månadsrapporter under "Dokument & rapporter"

Relaterade artiklar

Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid
Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig