Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sustainability 1480X565

Hållbarhet

Långsiktigt hållbara investeringar, engagemang och aktivt ägarskap är centralt i vårt arbete att skapa värde både på kort och lång sikt.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Adrigo är en del av East Capital Group och använder koncernens ESG-ramverk för att integrera hållbarhetsrisker vid investeringar. Ramverket består av fyra pelare: Negativ exkludering, Normbaserad screening, egen ESG-analys och aktivt ägande. De fyra pelarna beskrivs i detalj nedan.

Enligt Förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ska finansmarknadsaktörer på sina webbplatser offentliggöra information avseende sina policyer för integreringen av hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess.

Adrigo Small & Midcap L/S är klassificerad som en artikel 6-fond under SFDR, vilket innebär att vi integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess. Vi anser att god bolagsstyrning liksom miljömässigt och socialt ansvarsfullt agerande är avgörande för att leda ett bolag i syfte att maximera långsiktig avkastning för aktieägare. Adrigo är del av East Capital Group, och vi använder vår grupps ESG ramverk för att integrera hållbarhetsrisker.

Ramverket består av fyra pelare: Sektorbaserad exkludering (Negativ screening); Normbaserad screening; Egen ESG-analys; samt Aktivt Ägarskap.

Vår investeringsfilosofi är grundad i en övertygelse om att bolag med långsiktig och hållbar tillväxt generar större avkastning. Därvid har vi valt att inte investera i vissa sektorer, som vi anser har negativ miljömässig och social påverkan och som vi inte anser erbjuder våra klienter attraktiva utsikter för långsiktig avkastning.

Adrigo investerar inte (och överväger heller inte att investera) i något bolag som genererar över 5% av sina intäkter från vapen, tobak, vuxenunderhållning (pornografi), kommersiell spelverksamhet, eller alkohol. Inga investeringar görs eller övervägs i bolag som på något sätt har exponering mot icke-konventionella (kontroversiella) vapen.

Portföljens överensstämmelse med exkluderingskriterierna granskas kvartalsvis och bekräftas årligen. Kriterierna gäller för både långa och korta positioner.

Genom en normbaserad screening, som erbjuds av en extern tjänsteleverantör, övervakar Adrigo bolags efterlevnad med internationella normer och standarder. Syftet med screeningen är att fånga grova, systematiska och strukturella brott mot internationella normer som stadgas av de Tio Principerna inom UN Global Compact. Adrigos portfölj granskas kvartalsvis för att bekräfta efterlevnaden av de normbaserade screeningkriterierna, som tillämpas både för långa och korta positioner.

Rapporter om potentiella kontroverser och kränkningar används som en ingång för att inleda bolagsdialoger, på egen hand eller tillsammans med andra investerare, i syfte att begära och uppmuntra bolag till förbättring. Medan kränkningar sällan sker, skulle bolag som inte uppfyller kraven kunna vara bolag som vi anser att vi både har en möjlighet och en skyldighet att engagera oss med, syftande till att begära förbättringar gällande rapportering om kränkningarna, ansvarstagande för händelsen och åtgärder.

Som en generell regel investerar inte Adrigo i nya bolag som inte lever upp till kraven i den normbaserade screeningen, och kommer att avyttra innehavet om kräkningen är baserad på händelser som skedde efter den första investeringen (eller information om händelsen har blivit tillgänglig därefter) och bolaget anses inte ha vidtagit/vidtar tillräckliga åtgärder.

Innan investering gör vi en rödflagganalys för ett potentiellt innehav. Rödflagganalysen består av 10 frågor för långa positioner och 4 frågor för korta positioner, och fokuserar på de mest relevanta och materiella hållbarhetsriskerna och -möjligheterna på våra marknader. Frågorna berör avgörande indikatorer gällande bolagsstyrning, inklusive styrelse- och ledningskvalitet, revision, transparens och korruptionsrisker, liksom potentiella miljömässiga och sociala kontroverser.

Vår rödflagganalys gör det möjligt för oss att identifiera och utvärdera de mest relevanta hållbarhetsriskerna för ett potentiellt innehav. Våra långa positioner består generellt av bolag som inte har några eller har ytterst få röda flaggor, eftersom vi anser att en stark ESG-profil har positiv inverkan på långsiktig avkastning. Därutöver investerar Adrigo inte i något bolag som har fler än tre röda flaggor.

Rödflagganalysen används även som ingångspunkt för dialoger och bolagsengagemang (närmare beskrivet under ”Pelare IV”). Som en generell regel inleder Adrigo engagemang med långsiktiga innehav som har tilldelats röda flaggor för miljömässiga eller sociala kontroverser, samt med innehav som har fler än två röda flaggor relaterade till frågor som rör bolagsstyrning.

För Adrigo är aktivt ägande ett viktigt sätt att integrera hållbarhetsrisker och att tillföra värde till våra innehav efter initial investering.

När vi har identifierat relevanta förbättringsområden inom specifika ESG-frågor, eller om vi anser att ett portföljbolag inte har levt upp till våra förväntningar som ägare, bedömer vi om det är lämpligt för oss som investerare att initiera ett bolagsengagemang i syfte att uppmuntra och påverka bolaget till att göra nödvändiga förbättringar. Vi försöker att vara konstruktiva och stöttande i vår dialog med bolag.

Vår erfarenhet har visat att bolagsengagemang, antingen direkt eller tillsammans med andra ägare, ofta genererar större positiva effekter jämfört med omedelbar avyttring. Om företaget inte svarar på ett adekvat sätt eller inte gör de nödvändiga förändringarna, kan vi dock i slutändan besluta att avyttra.

Aktiviteter inom aktivt ägande kommuniceras i relevanta forum när så är tillämpligt, i synnerhet i due diligence-förfrågningar från klienter.

Mer information om vårt aktiva ägande, finns i East Capital Groups ESG Policy. Policyn vägleder alla strategier som hanteras av bolag i East Capital Group vad gäller utövandet av våra ägarrättigheter i och positiv påverkan på portföljbolag. Policyn, som granskas och godkänns årligen av styrelsen, finns tillgänglig på Adrigos hemsida.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete ska Adrigo se till att ersättningar överensstämmer med det hållbarhetsarbete som bedrivs av oss och att hållbarhetsaspekter utgör en del av den arbetstagarutvärdering som utgör en grund vid bestämmandet av ersättning.

Enligt SFDR ska finansmarknadsaktörer även på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade, om investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (principal adverse impacts, PAI) beaktas, en redogörelse för due diligence-policyer med avseende på dessa konsekvenser, varvid hänsyn ska tas till storleken, arten och omfattningen av deras verksamhet och typerna av finansiella produkter som de erbjuder.

Adrigo är del av East Capital Group, som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Den normbaserade screeningen, som beskrivs ovan, täcker PAI-indikatorer som är relaterade till brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, eller brist på processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av dessa, samt exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen).

Vidare ansvarar Adrigos investeringsteam för att beakta PAI-indikatorer vid holistiska bedömningar av ett bolags kvalitet och vid rödflagganalysen före investering. Rödflagganalysen för varje innehav granskas av East Capital Group’s ESG-funktion. Potentiella avvikande PAI-indikatorer identifieras och diskuteras.

I enlighet med kraven i Reglering (EU) 2019/2088, och informationen som ska rapporteras i enlighet med artikel 11(2) av den Regleringen, kommer informationen om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer att publiceras i årsberättelsen som refereras till i artikel 69 av Direktiv 2009/65/EC senast den 30 juni 2023.

Redogörelse för investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Principal Adverse Impact (PAI) statement finns tillgänglig på East Capital Groups webbplats.

FN:s principer

Adrigo Asset Management har antagit Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar även kallade UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi följer därmed FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

För mer information besök www.unpri.org.

Sustainable Investment Report 2023 Front 615X405

East Capital Group Sustainable Investment Report

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader i mer än 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Ta del av vår hållbarhetsrapport, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.