Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid

Lyssna in på december månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 9 januari 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 9,1% respektive 8,7% i december efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg med 7,8% i december.

Bland fondens större innehav gav Ossdsign (medicinteknik), Sinch (mjukvara), Cint (mjukvara) och BHG (e-handel) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från Brinova (fastigheter) och Aker Carbon Capture (koldioxidavskiljning). Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.  

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 95,1%. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 11,4%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 3,7% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 76,7%.

Marknaden och bolagen

De långa marknadsräntorna nådde sitt årshögsta sista veckan i oktober. Därefter var nedgången att likna vid en störtloppsbacke. Exempelvis sjönk den svenska tioårsräntan från 3% till 2%. De avslutande nio börsveckorna blev därmed närmast euforiska. Efter en stark novembermånad steg MSCI World och EURO STOXX 50 med 4,1% respektive 3,2% under december. Svenska storbolag (OMXS30) utvecklades fortsatt starkt med en uppgång om 7,3%. Svenska småbolag (CSRX Sweden) steg med 9,6%. Indexet steg med drygt 26% sedan årsbotten 26 oktober. De finska och danska börserna avancerade med 3,7% respektive 2,7%. Norge utvecklades återigen relativt svagt med en uppgång om 0,2%. Adrigo Small & Midcap L/S steg med 14,75% under året. De största bidragsgivarna var Bonesupport, Initiator Pharma, Kahoot, Frontline och Camurus. Samtliga dessa bolag har funnits i fonden under lång tid, dock med varierande vikter. Det senare är viktigt då vi har en mycket aktiv förvaltning. Vi konstaterar också att samtliga bolag, förutom Initiator Pharma tillhör de fem största bidragsgivarna sedan fonden startades i november 2017.

Kursen i Bonesupport drevs av den mycket starka försäljningsutveckling för dess huvudprodukt Cerament G som med drygt 90% bruttomarginal gav stort utslag i resultaträkningen. Initiator Pharma levererade mycket goda Fas 2 resultat för två av dess kandidater för erektil dysfunktion och där väntar vi oss nyheter om partnerskap under första halvåret 2024. Kahoot kom tillbaka till stark tillväxt och blev under sommaren föremål för ett uppköpserbjudande. Frontline fortsatte leverera mycket goda kassaflöden och kvartalsvisa utdelningar. Camurus vinst fullkomligt exploderade när dess försäljning av Buvidal avancerade och bolagets partner fick godkännande för den viktiga USA-marknaden.

Två besvikelser under året är Online Brands och Pierce Group. Bägge bolagen har haft en utmanande konsumentmarknad emot sig och aktierna har definitivt lidit av en låg likviditet. Vi har haft konstant och nära kontakt med bolagen och vi ser goda möjligheter till revansch under 2024. Vår bedömning är att båda bolagen är i betydligt bättre skick idag än för ett år sedan.

Under december fortsatte vi öka vårt innehav i BHG Group. Det är ett bolag med en historia av alltför snabb expansion och alltför dyra förvärv. I maj 2021 toppade kursen runt 180 kr för att sedan falla 95% under de följande två åren. Aktiens utveckling speglade bolagets misslyckanden. Nuvarande ledning har dock visat sjukdomsinsikt och vidtagit smärtsamma och kostsamma åtgärder. Vi köpte våra första aktier i juni i samband med att bolaget omförhandlade sin finansiering. Vi såg därmed en mindre nyemissionsrisk, samtidigt som vi noterade stora köp av insynspersoner. Ett omstruktureringsprogram lanserades under hösten innebärande bland annat att ett flertal verksamheter såldes för symboliska summor och ett antal butiker stängs. Ledningen har haft stort fokus på att dra ned varulagren vilket varit lyckosamt och bidragit till ett bra kassaflöde. Den största risken vi ser är balansräkningen med en fortsatt hög skuldsättning och en stor andel goodwill. Vi räknar inte med någon snabb förbättring av efterfrågan men ser med de vidtagna åtgärderna en betydande potential i aktien.

Makroprognoserna för innevarande år pekar mot en medioker tillväxt, en inflation under kontroll och lägre räntor. Det är hyggliga ingredienser för en bra börsutveckling. Många mindre bolag där likviditeten i aktierna är låg ser mycket intressanta ut ur ett värderingsperspektiv. Vi har adderat ett antal mindre/medelstora bolag till portföljen under 2023. Bland dessa kan nämnas Maven Wireless, Cint, Himalaya Shippiing, Enea och Brinova. De representerar helt olika branscher och ger en fingervisning om vår förvaltningsidé: aktiv stock-picking bland nordiska små- och medstora bolag.

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för förtroendet!

Månadens bolagsbesök

I december hade vi färre bolagsmöten än normalt. Vi träffade Ossdsign samt ett par bolag som eventuellt kommer till börs i närtid.

Vi startar januari, som brukligt, med SEB:s Nordic Seminar i Köpenhamn där drygt 150 nordiska bolag presenterar under tre dagar. Vi kommer dessutom att ha ett antal enskilda möten.

Månadens största bidragare
  • Ossdsign – Medicinteknik
  • Cint – Mjukvara
  • Sinch - Mjukvara
  • Brinova– Fastigheter
  • BHG Group – E-handel

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Räntefallet gav en överraskande stark börs för november
Fortsatt tjurig marknad för småbolag, aktiv stock-picking betalar sig
Volatil månad med stark avslutning
Håglös marknad skapar möjligheter för stock-picking
Stark juli, större delen av portföljen steg över 10 % under månaden