Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Positiv utveckling i ett stökigt börsklimat

Lyssna in på januari månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 1 februari 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 2,30% respektive 1,92% i januari efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic sjönk med 0,68 % i januari.

Bland fondens större innehav gav Online Brands (e-handel), BHG Group (e-handel), Golden Ocean (transport) och Ossdsign (medicinteknik) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från vår nyligen initierade position i Nanoform (läkemedel) och Frontline (transport). Fondens blankade innehav hade som grupp en positiv påverkan på avkastningen.

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 99,6%. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 11,7%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 4,0% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 75,6%.

Marknaden och bolagen

Den globala börsutvecklingen var överlag fortsatt positiv under januari. Den svenska börsen utgjorde ett av undantagen och OMX Stockholm Benchmark sjönk med 1,5%. De svenska småbolagen (CSRX) sjönk med 0,7%. Den danska börsen steg med 6,6%, den finska med 0,8% och den norska börsen sjönk med 3,3%. Oljan har, sedan bottennoteringen i mitten av december, utvecklats positivt och steg med 4,7% under januari. I slutet av perioden kom nyheten att det saudiarabiska energiministeriet beslutat att Saudi Aramco inte ska gå vidare med planerna att öka den maximala dagliga produktionen från dagens 12 miljoner fat till 13 miljoner. Beslutet överraskade och gav kraftiga fall i oljeservicesektorn. Oljepriset har därefter rekylerat nedåt. 

Huvuddelen av bolagen som rapporterat under perioden tillhör storbolagen. Bland de bolag som överraskat positivt ser vi Sandvik, Autoliv, Wärtsilä och SKF. Aktiemarknaden har belönat dessa med goda kursuppgångar. De negativa överraskningarna är hittills relativt få, men där finns bolag som Atlas Copco och Epiroc. Det ska sägas att deltat mot marknadens prognoser i dessa fall var relativt små och efterfrågan hålls uppe på en hög nivå. Rapporterna från bankerna har, undantaget DNB  infriat marknadens högt ställda förväntningar och aktierna har utvecklats starkt.

Vi skrev utförligt om BHG Group i vårt senaste månadsbrev. Bolaget levererade en rapport där resultat men framför allt kassaflöde var bättre än väntat. Under 2023 hade bolaget starkt fokus på kassaflöde och nettoskulden (inklusive tilläggsköpeskillingar) kunde minskas med omkring SEK 1,6 miljarder, motsvarande nio kronor per aktie. Under innevarande år prioriteras lönsamhet även om en viss ytterligare lagerneddragning kommer ske. Aktien har utvecklats stark sedan rapporten och en kortsiktig rekyl skulle inte förvåna, men vi ser fortsatt mycket stor potential på ett till två års sikt.

Våra investeringar i torrbulksektorn, Himalaya Shipping och Golden Ocean, har utvecklats starkt. Marknaden för stora fartyg, så kallade capesize, har tydliga säsongsvariationer där tydliga lägstanoteringar normalt infaller innan det kinesiska nyåret (infaller mellan 21 januari och 20 februari – i år 10 februari) samt i slutet av augusti. De viktigaste rutterna för de fartyg som transporterar järnmalm, kol och annan torrbulk, är Sydamerika-Kina, Australien-Kina, Afrika-Kina och Afrika–Europa. Kina är således en som nyckelmarknad för de stora fartygen. Trots krisen i den kinesiska byggsektorn har landet fortsatt öka sin stålproduktion, samtidigt som den inhemska produktionen av järnmalm har minskat. Samtidigt ser vi också en mycket intressant strukturell förändring i form av bauxitexport från Guinea. Dess export till Kina har fördubblats sedan 2018, vilket har en stor inverkan på efterfrågan uttyckt i ton-mil. Bauxitens andel av ton-mil inom capesize har gått från 5,4% 2019 till 12,5% 2023. Bauxitexporten har motsatt säsongsmönster jämfört med järnmalmsexporten från Sydamerika, vilket bör innebära mindre svängningar och högre intjäning för rederierna. 

Rederier är kända för att överinvestera i goda tider. År 2008 utgjorde orderboken för capesize 120% av den seglande flottan. Detta skapade en lång period med överutbud och låga fraktrater. Idag är motsvarande siffra 5%. Dessutom kommer en hög andel av den nuvarande flottan att påverkas av de ökade miljökrav (EEXI och CII) innebärande att utskrotningen bör öka kraftigt 2026 och framåt. Antar vi att fartyg skrotas vid 20 års ålder kommer 12% respektive 31% av flottan att behöva ersättas fram till 2028 och 2030. De bolag vi äger har ett tydligt fokus på aktieägarvärde. Golden Ocean har kvartalsvisa utdelningar och även ett återköpsprogram. Himalaya Shipping kommer betala utdelning månadsvis och i princip dela ut 100% av det fria kassaflödet efter amorteringar.

Avslutningsvis vill vi tacka våra medinvesterare för förtroendet!

Månadens bolagsbesök

Vi träffade ett stort antal bolag i samband med SEB:s Nordic Seminar i början av januari. Bland dessa kan nämnas BHG Group, Ossdsign, Nanoform och Sinch. Dessutom har vi träffat Nykode, NCC m.fl.

Månadens största bidragare
  • Online Brands – E-handel
  • BHG Group – E-handel
  • Ossdsign – Medicinteknik
  • Nanoform – Läkemedel
  • Golden Ocean –Transport

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Långsiktigt fokus betalar sig
Aktier - en helårsaktivitet
Vi ser vårtecken bland småbolagen
Diversifiering i en fokuserad portfölj
Tålamod och proaktivitet lönar sig över tid