Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Diversifiering i en fokuserad portfölj

Lyssna in på februari månads 'Möt Adrigo' där East Capital Groups vd Per Elcar talar med Adrigos fondförvaltare Staffan Östlin för att diskutera fondens senaste prestationer och vårt fokus framåt. Inspelad 4 mars 2024.

Värdeutveckling

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A och Klass C steg 1,04% respektive 0,90% i februari efter avgifter. Carnegie Small Cap Return Index Nordic steg med 1,2% i februari.

Bland fondens större innehav gav Golden Ocean (transport) och Pierce Group (e-handel) bra bidrag. Bland fondens mindre och medelstora positioner noterade vi goda bidrag från Maven Wireless (teknologi), Cint Group (mjukvara) och Himalaya Shipping (transport). Fondens blankade innehav hade som grupp en negativ påverkan på avkastningen.  

Adrigo Small & Midcap L/S Klass A har sedan start, och efter avgifter, avkastat 101,7%. Den genomsnittliga årsavkastningen sedan start är 11,7%. Under samma period har jämförelseräntan STIBOR 1M avkastat 4,0% och Carnegie Small Cap Return Index Nordic har avkastat 77,7%.

Marknaden och bolagen

Marknadens förväntningar på hur snabbt världens riksbanker kommer sänka styrräntorna har under januari och februari blivit alltmer nyanserade. Trots att den amerikanska tioårsräntan stigit från under 3,9% till dagens 4,2% har aktiemarknaden fortsatt uppåt. Den japanska aktiemarknaden utvecklades starkt med en uppgång om 8,0%. Den stora händelsen var att marknaden i form av Nikkei indexet uppnådde ett nytt "all-time high” efter 35 år. S&P 500 steg med 5,3%, medan STOXX 50 avancerade 5.1% och MSCI World 4,6%.

I Norden steg den danska börsen med 4,3%, tätt följd av svenska OMX Stockholm Benchmark, som steg med 4,0%. Det norska benchmarkindexet sjönk med 1,0% och Finland sjönk med 2,0%. Återigen visade storbolagen vägen, med OMXS30 upp 4,2% jämfört med småbolagen i form av CSX Sweden, som endast steg 1,0%. Över längre tidsperioder har småbolagsaktier utvecklats betydligt bättre än storbolagsaktier. Det senaste året har emellertid nordiska storbolag utvecklats 16% bättre än småbolagen. Vi tror inte detta är början på en längre trend utan snarare ett hack i kurvan. Om vi fokuserar på värdering i stället för enbart aktiekursen kan vi konstatera att den relativa värderingen av småbolag mot storbolag i USA nu är nära nivån runt 2001 och således den lägsta på femtio år (källa: JP Morgan). Det är drygt 40% potential för småbolagen om vi ska nå medianen sedan 1973. Det stämmer väl med vår uppfattning att det finns stor uppvärderingspotential bland de nordiska småbolagen.

En stor del av våra innehav rapporterade under månaden. Aktierna i Golden Ocean, Maven Wireless, och Cint Group reagerade kraftigt positivt. Sinch och Bonesupport tillhörde de aktier som handlades ner efter rapporterna. Sinch rapport innehöll både positiva och negativa delar. Ett starkt kassaflöde motverkades av att den organiska tillväxten var obefintlig. För att se en ordentlig uppvärdering tror vi bolaget behöver visa att det kan växa. Bonesupport uppvisade stark tillväxt, men kvartalet belastades med en del kostnader av engångskaraktär, vilket fick vissa att tvivla på skalbarheten i deras försäljningsmodell. Vidare fick vi positiva signaler från kirurger i USA och vi utnyttjade kurssvackan till att kraftigt öka vårt innehav, som vi trimmat under Q4 och början av 2024.

Maven Wireless, där vi gjorde vår första investering i november, redovisade ett mycket starkt fjärde kvartal. Bolaget, som säljer egenutvecklade produkter för att förbättra täckningen av mobilnät och så kallad blåljusradio, startades 2016 och är i ett tidigt skede av sin tillväxtresa. Under 2023 fördubblade bolaget försäljningen för tredje året i rad och lönsamheten förbättrades kraftigt. Under fjärde kvartalet ökade försäljningen med goda 91% och bruttomarginalen ökade från 29% till 44%. Ökade volymer och en bra mix samtidigt som komponentbristen nu är över ledde till den kraftiga marginalförstärkningen. Vi noterar också att detta även visar sig i en stark utveckling av ebit-marginal och kassaflöde. Signalvärdet av att bolaget för första gången annonserade en utdelning. Vi räknar med en fortsatt stark tillväxt för bolaget där USA-marknaden utgör den största potentialen.

I slutet av månaden rapporterade Golden Ocean ett starkt resultat för Q4. Ännu viktigare var bokningar av Q2 till högre nivåer än väntat och en kvartalsutdelning om USD 0,3 mot väntade USD 0,1. Aktien steg kraftigt på rapporten och vi har därefter trimmat positionen. Efter månadens utgång har Himalay Shipping kommit med en månadsuppdatering och meddelat att man höjer utdelningen från USD 0,01 till USD 0,03. Även här har vi trimmat ned vår position något.   

Avslutningsvis vill vi som alltid tacka våra medinvesterare för förtroendet. Tveka inte att höra av er med kommentarer eller frågor. 

Månadens bolagsbesök

Under månaden har vi bland andra träffat Initiator Pharma, Ossdsign, Sinch och Maven Wireless. Som vanligt under rapportsäsong har vi också deltagit i ett stort antal gruppresentationer av såväl större som mindre bolag. 

Månadens största bidragare
  • Golden Ocean – Transport
  • Pierce Group – E-handel
  • Initiator Pharma - Bioteknik
  • Maven Wireless – Teknologi
  • Online Brands – E-handel

Dokument & länkar

Relaterade artiklar

Efter regn kommer solsken
Den bäst presterande hedgefonden i maj 2024
Långsiktigt fokus betalar sig
Aktier - en helårsaktivitet
Vi ser vårtecken bland småbolagen