Adrigo Hedge

 

Fondinformation 
2020-10-01
I syfte att renodla vårt fonderbjudande och effektivisera förvaltningen har vi tagit beslut om en sammanslagning mellan Adrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap L/S. Fusionen har genomförts genom absorption den 1 oktober 2020 där Adrigo Hedge fusionerades med Adrigo Small & Midcap L/S och Adrigo Hedge upphörde därmed. Andelsägare som valde att följa med i fusionen äger andelar i Adrigo Small & Midcap L/S.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen och mer detaljerad information har skickats ut till andelsägarna den 21 augusti 2020.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst på telefon: 08-505 97 777 eller e-post: info@adrigo.se.

 

Fondinformation 2020-08-31

 

DOKUMENT 

Månadsbrev Augusti 2020

Månadsbrev Juli 2020

Månadsbrev Juni 2020

Faktablad

Fondbestämmelser

Informationsbroschyr

 

Årsberättelser
Årsberättelse 2019
Årsberättelse 2018
Årsberättelse 2017
Årsberättelse 2016
Årsberättelse 2015
Årsberättelse 2014
Årsberättelse 2013
Årsberättelse 2012
Årsberättelse 2011
Årsberättelse 2010
Årsberättelse 2009
Årsberättelse 2008

Halvårsredogörelser
Halvårsredogörelse 2020
Halvårsredogörelse 2019
Halvårsredogörelse 2018
Halvårsredogörelse 2017
Halvårsredogörelse 2016
Halvårsredogörelse 2015
Halvårsredogörelse 2014
Halvårsredogörelse 2013
Halvårsredogörelse 2012
Halvårsredogörelse 2011
Halvårsredogörelse 2010
Halvårsredogörelse 2009

Per 2020-09-30
NAV 151,29
Avkastning under 2020 -6,97%
Avkastning sedan start +71,32%
Historisk avkastning
2019 -6,88%
2018 -1,08%
2017 3,01%
2016 1,82%
2015 4,49%

Riskinformation:
Adrigo fonder är specialfonder enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder och är därför inte att betrakta som UCITS-fonder. Fonderna är endast avsedda för institutioner och andra professionella investerare och omfattas således inte av samma regelverk anpassat för icke-professionella investerare.

Investeringar i fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan öka och minska i värde, och kan påverkas av bland annat ändringar i valutakursen. Investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet.

Läs fondbestämmelserna och informationsbroschyren noggrant innan en investering görs.

Tillgången till Adrigo fonder kan vara begränsad i vissa länder. Utförlig information om var fonderna finns registrerade och vilken typ av distribution som är tillåten kan erhållas av Adrigo Kapitalförvaltning.Informationen om Adrigo fonder är inte avsedd att vara tillgänglig för investerare hemmahörande i ett land där tillgängliggörandet av sådan information är förbjuden enligt lag eller föreskrift.

Det är också viktigt att du själv bedömer om en investering är lämplig i förhållande till dessa risker samt de eventuella skatte- och andra legala konsekvenser och begränsningar som kan gälla för dig. Du bör också vid behov konsultera finansiell, juridisk, och skatterådgivare innan du investerar.