Adrigo Hedge

 

Adrigo Hedge är en aktivt förvaltad aktihedgefond som fokuserar på stora likvida nordiska bolag med målsättning att uppnå en god absolut avkasting till en lägre risk än de nordiska börserna.

 

 

Dokument att ladda ner

Månadsbrev

Faktablad

Anmälningssedel

Inlösen

Överföring

Per 2020-07-31
NAV 137,05
Avkastning under 2020 -7,92%
Avkastning sedan start +55,13%
Per 2020-07-31
NAV 137,05
Avkastning 1 dag 0,85%
Avkastning i år -7,92%
Adrigo Hedge är daglighandlad. Anmälan skall vara Adrigo Kapitalförvaltning tillhanda senast kl. 14.00 den bankdag anmälan ska ske. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger kl. 13.00 är motsvarande tidsgräns kl. 10.00.
Historisk avkastning
2019 -6,88%
2018 -1,08%
2017 3,01%
2016 1,82%
2015 4,49%

Riskinformation:
Adrigo fonder är specialfonder enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder och är därför inte att betrakta som UCITS-fonder. Fonderna är endast avsedda för institutioner och andra professionella investerare och omfattas således inte av samma regelverk anpassat för icke-professionella investerare.

Investeringar i fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan öka och minska i värde, och kan påverkas av bland annat ändringar i valutakursen. Investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet.

Läs fondbestämmelserna och informationsbroschyren noggrant innan en investering görs.

Tillgången till Adrigo fonder kan vara begränsad i vissa länder. Utförlig information om var fonderna finns registrerade och vilken typ av distribution som är tillåten kan erhållas av Adrigo Kapitalförvaltning.Informationen om Adrigo fonder är inte avsedd att vara tillgänglig för investerare hemmahörande i ett land där tillgängliggörandet av sådan information är förbjuden enligt lag eller föreskrift.

Det är också viktigt att du själv bedömer om en investering är lämplig i förhållande till dessa risker samt de eventuella skatte- och andra legala konsekvenser och begränsningar som kan gälla för dig. Du bör också vid behov konsultera finansiell, juridisk, och skatterådgivare innan du investerar.