Adrigo Small & Midcap L/S

Adrigo Small & Midcap är en aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Fonden kan investera i bolag som ingår i Carnegie Smallcap Index vilket innebär bolag upp till cirka 55 miljarder i börsvärde. Tonvikten ligger dock på betydligt mindre bolag med börsvärde mellan en och tio miljarder – bolag som ofta är underanalyserade av de stora bankerna.

Värdeutveckling

graf

Historisk avkastning

2019 2018 2017
14,09% 8,69% 6,14%

global-hedge-fund-awards

Dokument

Månadsbrev Faktablad Anmälningssedel
Inlösen Överföring Informationsbroschyr

*Estimat/Indikativt NAV fastställs per den sista bankdagen varje vecka och beräknas före avdrag för innevarande månads upplupna förvaltningsavgifter. Denna publicerar vi första bankdagen varje vecka, förutom när den senaste bankdagen är den sista bankdagen i en kalendermånad, då fondandelsvärdet för respektive månad publiceras.

Fondandelsvärde (NAV) fastställs den sista bankdagen varje månad, efter avdrag för månadens förvaltningsavgifter.

Riskinformation:
Adrigo fonder är specialfonder enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder och är därför inte att betrakta som UCITS-fonder. Fonderna är endast avsedda för institutioner och andra professionella investerare och omfattas således inte av samma regelverk anpassat för icke-professionella investerare.

Investeringar i fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan öka och minska i värde, och kan påverkas av bland annat ändringar i valutakursen. Investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet.
Läs fondbestämmelserna och informationsbroschyren noggrant innan en investering görs.

Tillgången till Adrigo fonder kan vara begränsad i vissa länder. Utförlig information om var fonderna finns registrerade och vilken typ av distribution som är tillåten kan erhållas av Adrigo Kapitalförvaltning.Informationen om Adrigo fonder är inte avsedd att vara tillgänglig för investerare hemmahörande i ett land där tillgängliggörandet av sådan information är förbjuden enligt lag eller föreskrift.

Det är också viktigt att du själv bedömer om en investering är lämplig i förhållande till dessa risker samt de eventuella skatte- och andra legala konsekvenser och begränsningar som kan gälla för dig. Du bör också vid behov konsultera finansiell, juridisk, och skatterådgivare innan du investerar.

Förvaltare

Staffan Östlin Staffan Östlin
Läs mer
Staffan Östlin Johan Eriksson
Läs mer

Avkastning

Per 2020-08-31
NAV 148,49
Avkastning under 2020 12,83%
Avkastning sedan start 48,49%
Per 2020-09-11
Estimat September* 2,96%
Indikativt NAV* 152,88
Nästa teckningstillfälle: 25 September
Adrigo Small & Midcap L/S är månatligt handlad. Anmälan måste vara Adrigo tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdagen i månaden.

Fondfakta

Startdatum 2017-11-01
ISIN SE0010440735
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Fast förvaltningsavgift 1%
Prestationsbaserad förvaltningsavgift 20 % av totalavkastningen som överstiger STIBOR 1M, efter avdrag för fast förvaltningsavgift.
Insättning: Första insättning minimum SEK 50,000 därefter minimum SEK 10,000.

Risk/avkastningsprofil

Risk avkastningsprofil