Adrigo Small & Midcap L/S

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Adrigo Small & Midcap är en aktivt förvaltad aktiehedgefond som investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Fonden kan investera i bolag som ingår i Carnegie Smallcap Index vilket innebär bolag upp till cirka 80 miljarder i börsvärde. Tonvikten ligger dock på betydligt mindre bolag med börsvärde mellan en och tio miljarder – bolag som ofta är underanalyserade av de stora bankerna.

Dokument

Informationsbroschyr

Faktablad Adrigo Small & Midcap L/S (Klass A)
Faklablad Adrigo Small & Midcap L/S (Klass C)

Fler dokument →

Månadsrapporter

Månadsrapport augusti 2022
Månadsrapport juli 2022
Månadsrapport juni 2022

Värdeutveckling (Klass A)

graf

Carnegie Small CSX Return Nordic är ett utdelningsjusterat index.

Redovisning av fondens historiska avkastning tar ingen hänsyn till inflation.

Historisk avkastning (Klass A)

2021 2020 2019 2018 2017
-5,74% 44,53% 14,09% 8,69% 6,14%

global-hedge-fund-awards

Adrigo Small & Midcap L/S är auktoriserad i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen. Adrigo följer Fondbolagens Förenings riktlinjer och rekommendationer för god sed i fondbranschen.

 

Viktig information:
Adrigo Small & Midcap L/S är en specialfond enligt lagen 2013:561 om förvaltare av alternativa investeringsfonder och är därför inte att betrakta som en UCITS-fond. Fonden är endast avsedd för institutioner och andra professionella investerare och omfattas således inte av samma regelverk anpassat för icke-professionella investerare.

Investeringar i fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan öka och minska i värde, och kan påverkas av bland annat ändringar i valutakursen. Investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet.
Läs fondbestämmelserna och informationsbroschyren noggrant innan en investering görs.

Tillgången till Adrigo Small & Midcap L/S kan vara begränsad i vissa länder. Utförlig information om var fonden finns registrerad och vilken typ av distribution som är tillåten kan erhållas av Adrigo Kapitalförvaltning. Informationen om Adrigo Small & Midcap L/S är inte avsedd att vara tillgänglig för investerare hemmahörande i ett land där tillgängliggörandet av sådan information är förbjuden enligt lag eller föreskrift.

Det är också viktigt att du själv bedömer om en investering är lämplig i förhållande till dessa risker samt de eventuella skatte- och andra legala konsekvenser och begränsningar som kan gälla för dig. Du bör också vid behov konsultera finansiell, juridisk, och skatterådgivare innan du investerar.

Förvaltare

Staffan Östlin Staffan Östlin
Läs mer
Staffan Östlin Johan Eriksson
Läs mer

Avkastning (Klass A)

Per 2022-08-31
NAV 183,28
Augusti 2022 +0,85%
Avkastning under 2022 +2,23%
Avkastning sedan start +83,28%
Högsta NAV-kurs 216,34
Per 2022-09-16
Estimat september* -0,03%
Indikativt NAV* 183,23

Avkastning (Klass C)

Per 2022-08-31
NAV 2 247,33
Augusti 2022 +0,72%
Avkastning under 2022 +19,85%
Avkastning sedan start +19,85%
Högsta NAV-kurs 2 247,33
Per 2022-09-16
Estimat september* -0,03%
Indikativt NAV* 2 246.62
Nästa teckningstillfälle: 27 september
Adrigo Small & Midcap L/S är månatligt handlad. Anmälan måste vara Adrigo tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdagen i månaden.

*Estimat/Indikativt NAV fastställs per den sista bankdagen varje vecka och beräknas före avdrag för innevarande månads upplupna förvaltningsavgifter. Denna publicerar vi första bankdagen varje vecka, förutom när den senaste bankdagen är den sista bankdagen i en kalendermånad, då fondandelsvärdet för respektive månad publiceras.

Fondandelsvärde (NAV) fastställs den sista bankdagen varje månad, efter avdrag för månadens förvaltningsavgifter.

Fondfakta

Startdatum Klass A 2017-11-01
Startdatum Klass C 2022-05-02
ISIN Klass A SE0010440735
ISIN Klass C SE0017133366
Insättningsavgift 0%
Uttagsavgift 0%
Fast förvaltningsavgift 1%
Prestationsbaserad förvaltningsavgift 20 % av totalavkastningen som överstiger STIBOR 1M, efter avdrag för fast förvaltningsavgift.
Insättning: Första insättning minimum SEK 1000.

Risk/avkastningsprofil

Risk avkastningsprofil

Fonden har riskklass 6 av 7 vilket innebär att den kan minska/öka kraftigt i värde.