Hållbarhetsöversikt för Adrigo

Adrigo, som en del av East Capital Group, följer ett antal åtaganden, krav och riktlinjer relaterade till hållbarhet.

Commitment on Eliminating Agricultural Commodity-Driven Deforestation

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

SASB Alliance User member

Swedish Investment Fund Association’s Working Group for Corporate Governance and Sustainability

Swedish Investors for Sustainable Development (SISD)

Swedish Sustainable Investment Forum (SWESIF)

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Tobacco Free Finance Pledge

Transition Pathway Initiative

UN PRI

UN Global Compact

Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar

Adrigo Asset Management har antagit Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar även kallade UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi följer därmed FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

För mer information besök www.unpri.org.

 

Ansvarsfulla investeringar

Adrigo investerar i värdepapper i enlighet med en väldefinierad investeringsprocess, som inkluderar särskilda hållbarhetskriterier och aktivt ägande. Vårt ramverk för ansvarsfulla investeringar består av fyra pelare. Portföljförvaltarna bestämmer huruvida en investering uppfyller våra exkluderingskriterier vid investeringstidpunkten och de bevakar regelefterlevnaden under innehavsperioden. Screening av internationella normer, standarder och underliggande konventioner genomförs genom en extern tjänsteleverantör. Hållbarhetskriterier är en integrerad del av investeringsanalysen, och hållbarhetsrisker adresseras genom bolagspåverkan.

Pelare 1: Negativ exkludering
Vi har bestämt oss för att exkludera särskilda sektorer som vi anser inte erbjuder attraktiva möjligheter till långsiktig avkastning, på grund av den negativa sociala och miljömässiga inverkan dessa sektorer har, samt den betydande kostnad som dessa innebär för samhället. Exkluderingskriterierna bekräftas vid investering i ett nytt bolag och exkluderingströsklarna granskas årligen i samband med kontroll av att alla innehav överensstämmer med exkluderingskriterierna. Adrigo exkluderar företag involverade i produktionen av:

• Tobak, inklusive elektroniska cigaretter.
• Cannabis.
• Kommersiell spelverksamhet (gambling).
• Vuxenunderhållning.
• Alkohol
• Utvinning av fossila bränslen och kol
• Företag som säljer och producerar vapen och/eller krigsmateriel. Dessutom, investerar vi inte i något bolag som är involverat i produktion, försäljning eller distribution av omänskliga vapen såsom klusterbomber, personminor, kärnvapen och massförstörelsevapen.

Pelare 2: Normbaserad analys
Företag övervakas för att säkerställa deras efterlevnad med internationella normer, standarder och vägledningar gällande mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter, miljöaspekter och korruption. Istället för att automatiskt avyttra företag med rapporterade överträdelser, har Adrigo bestämt sig för att använda screeningresultat och slutsatser som en input för alla beslut, som en grund för att starta en dialog med företaget, antingen själva eller tillsammans med andra investerare, för att på så sätt komma med förslag och uppmuntra att företaget hörsammar och, om nödvändigt, vidtar åtgärder för att rätta till det specifika problemet. Av erfarenhet har det bevisat sig att en konstruktiv dialog med företag oftare leder till positiv förändring jämfört med att avyttra innehavet. Dock är vi, vid allvarliga och systematiska överträdelser eller där aktieägarengagemanget är bedömt att ha begränsad effekt – som en sista utväg – antingen redo att avstå från att investera eller avyttra vårt innehav.

Pelare 3: Integrering av hållbarhet
Vår fundamentala bottom-up research process uppmärksammar och integrerar investeringsrisker och möjligheter kopplade till materiella miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer. Vi anser att företag som kan identifiera materiella hållbarhetsfaktorer för sina verksamheter, antingen risker eller möjligheter, och uppmärksamma dessa på ett lämpligt sätt kommer att överprestera de företag som misslyckas med detta. I samband med en ny investering identifierar vi de viktigaste hållbarhetsriskerna genom en internt upparbetad analys, som täcker områden såsom ägandeskap, förvaltning, revision, miljörelaterade och sociala kontroverser. Vi bevakar dessa risker kontinuerligt genom dialog med ledningen i våra portföljinnehav och olika intressenter.

Pelare 4: Aktivt ägande
Vår Active Ownership Policy specificerar hur vi ska agera när vi utövar ägarrättigheterna i företagen som innehas av dessa strategier på uppdrag av våra klienter, investerarna. Dessutom beskriver policyn hur vi integrerar aktieägarengagemang i våra investeringsprocesser, samt hur vi utövar rösträtt. För mer information, vänligen se vår Active Ownership Policy, på www.eastcapital.com.

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) fastställer krav på finansmarknadsaktörer om transparens gällande integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut, beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt tillhandahållande av hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter.

Adrigo analyserar och integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen med anledning av att vi bedömer att sådan integrering kan bidra till ökad långsiktig riskjusterad avkastning för investerare. Vi är även av uppfattningen att icke hanterade materiella hållbarhetsrisker och möjligheter kan påverka den nuvarande och framtida positionen hos ett bolag. Adrigo beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen, från definitionen av investeringsuniversumet till portföljkonstruktionen, samt genom aktivt ägandeskap. Identifieringen av huvudsakliga negativa konsekvenser genomförs innan och under investeringsprocessen genom exkludering, vilket innebär att vi inte kommer att investera i bolag som genererar en betydande del av sin försäljning från källor som inte överensstämmer med Adrigos hållbarhetskriterier. Därutöver utför vi normbaserad screening för alla portföljer, vilket identifierar portföljinnehav som påstås bedriva affärsverksamhet på ett sådant sätt som inte överensstämmer med väletablerade internationella hållbarhetsnormer. När den slutgiltiga versionen av de tekniska standarderna (Regulatory technical standards, RTS) är färdig, kommer detta att reflekteras i prospekt samt på hemsidan.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning i förvaltningen genom den hållbarhetsanalys som görs inom ramen för investeringsanalysen och genom aktivt ägande. Miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas avser bland annat kontroll av växthusgasutsläpp samt jämställhetsfrågor. Praxis för god styrning avser bland annat sund kapitalallokering samt efterlevnad av vedertagna principer för god bolagsstyrning.

Vår Active Ownership Policy specificerar hur vi ska agera när vi utövar våra rättigheter som ägare i våra portföljbolag. Därutöver beskriver policyn hur vi integrerar aktieägarengagemang i våra investeringsprocesser, samt hur vi utövar vår rösträtt. För mer information, vänligen se vår Active Ownership policy på www.eastcapital.com.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete, ska Adrigo se till att ersättningar överensstämmer med det hållbarhetsarbete som bedrivs av oss och se till att hållbarhetsaspekter utgör en del av den arbetstagarutvärdering som utgör en grund vid bestämmandet av ersättning.

 

Rapporter

Adrigo Sustainability Report 2020-2021