Frågor & Svar

Hur investerar jag i Adrigos fond?
Klicka på ”Jag vill investera”, sedan följer du instruktionerna på blanketten. Det går också att investera genom våra distributörer Avanza Bank och Nordnet Bank.  Om du har några frågor så kontaktar bolagets administration, på admin@adrigo.se eller per telefon +46 8 505 88700.

Vad är en hedgefond?
”Hedge” är ett engelskt ord som betyder skydd. Till skillnad från en traditionell aktiefond har hedgefonder friare placeringsmöjligheter vilket gör att de har möjlighet att skydda innehaven från nedgång. Dock är benämningen väldigt bred och gruppen innehåller en stor mängd olika placeringsfilosofier. Det krävs en genomgång av respektive fonds fondbestämmelser för att bättre förstå inriktningen.

Vad menas med att Adrigos fond är absolutavkastande hedgefond?
Målsättningen med Adrigos fond är att skapa en god absolut avkastning till lägre risk än aktiemarknadens. Absolutavkastande betyder alltså att vi vill åstadkomma en avkastning som är bättre än räntan (fondens referensränta är STIBOR 1M), till skillnad från en relativavkastande fond som jämför sig med exempelvis ett aktieindex.

Vad är standardavvikelse?
Standardavvikelse är ett mått på spridningen i en datamängd, till exempel kursrörelsen i en portfölj eller aktie. Måttet anges i procent. I fondbranschen används standardavvikelse som ett viktigt riskmått, där låg standardavvikelse för en fond indikerar lägre risk.

Vad är sharpekvot?
Ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Måttet anger avkastningen utöver den riskfria räntan i relation till portföljens risk definierad som standardavvikelse. En hög sharpekvot visar på ett bra utbyte mellan avkastning och risk.

Vad är ”High watermark” (tröskelvärde)?
En princip som innebär att andelsägare enbart betalar prestationsbaserat arvode sedan eventuell underavkastning har återhämtats. Adrigo tillämpar denna princip för båda våra fonder.

Vad är blankning/sälja kort?
Försäljning av tillgångar man inte äger. Man lånar aktier och säljer dem, för att köpa tillbaks dem vid ett senare tillfälle och förhoppningsvis till ett lägre pris. Därefter återgår lånet.

Vad händer om fondbolaget hamnar på obestånd?
Om fondbolaget går i konkurs förlorar andelsägare i Adrigo Hedge eller Adrigo Small & Midcap L/S inte sitt kapital. Respektive Fonds tillgångar är helt avskilda från fondbolaget. Tillgångarna i respektive fond finns hos vårt förvaringsinstitut, SEB. Vid en konkurs övertar förvaringsinstitutet både tillgångar och förvaltning.

Tar hedgefonder större risker än en aktiefond?
Ett generellt svar är svårt, men normalt sett är risken lägre. Ett sätt att studera det på är att titta på den långsiktiga standardavvikelsen. Adrigo Hedge har sedan start haft en väsentligt lägre risk än traditionella aktiefonder i Norden.

Vad betyder det att Adrigos fond inte är en UCITS-fond?
UCITS-fonder regleras av ett centralt EG-direktiv. Direktivet omfattar bl a begränsningar i hur fonderna skall vara placerade. Adrigo Small & Midcap L/S är istället en specialfond enligt 12 kap. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Den största skillnaden är att UCITS kan handlas mer frekvent, samt att specialfonder har undantag från reglerna i lagen om värdepappersfonders placeringsbegränsningar. För ytterligare information hänvisar vi till www.fi.se.

Vad är Adrigos policy för hållbara och ansvarsfulla investeringar?
Adrigo Asset Management har antagit Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar även kallade UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Adrigo Asset Management har även en CSR policy som innebär att vi, bland annat, ej investerar i företag som producerar vapen, fossila bränslen, tobak, alkohol, pornografi samt bolag med verksamhet inom kommersiell spelverksamhet (gambling). För mer information se Adrigos Hållbarhetsarbete.

PRI-Sig-Web-V1