Förvaltning

offerter

Adrigo är latin och betyder ”att växa, att förhöja”. Det är självfallet syftet med våra fonder, Adrigo Hedge och Adrigo Small & Midcap L/S, att pengarna ska växa. Förvaltarteamet har investerat i Adrigo Hedge sedan fondens start, och vårt investeringsmål är att uppnå en god absolut avkastning till en lägre risk än aktiemarknaderna där fonden investerar. Hur jobbar vi med förvaltningen?

Fundamental analys
Analys av företagens ekonomiska siffror, möten med företagsledningar, ibland även med andra personer som har god insikt i företaget eller branschens utsikter. Vi vill skapa en uppfattning kring om huruvida aktien är under- eller övervärderad, och vad som ska förändra denna värderingsanomali i framtiden. Vår metodik för fundamental analys har vi använt framgångsrikt under många år.

Företagsbesök och alternativ information
Varje år träffar vi över 200 spännande företag på den nordiska marknaden. Vi lär känna ledning och personal men gärna också leverantörer, konkurrenter och kunder. Det senare är vad vi betraktar som ’alternativ information’, dvs ett komplement till det vi kan få från företagets ledning, hemsida och rapporter. Ibland kan vi också få viktiga signaler via officiell statistik som visar hur insiders i det analyserade bolaget har köpt eller sålt i de egna aktieinnehaven.

Värderingsprocessen
Vi är inte låsta vid någon speciell värderingsmodell, men vi tittar i första hand på kassaflödesbaserade modeller. Kassaflödet blir en allt viktigare variabel i värderingen i takt med att redovisningsreglerna blir allt snårigare. Det är viktigt att vi känner att vi kan förstå värderingsutsikterna för vår investering, både vad gäller potentialen och risken. Några exempel på områden som vi inte investerar i är biotech och exploateringsbolag, där det är omöjligt för en utomstående att göra en korrekt värdering.

Nordisk hemmaplan
Vi gräver helst där vi står, det vill säga i Norden. Vi har arbetat på den nordiska marknaden i närmre 30 år. Här vet vi hur saker fungerar och här har vi byggt upp våra kontakter. Vi placerar endast på de nordiska marknaderna, det blir tryggast så.

Portföljkonstruktion
För att minska riskerna investerar Adrigo Hedge huvudsakligen i stora eller medelstora bolag med god likviditet. Det innebär att vi kan justera våra investeringar snabbare, och det är en säkerhet för alla fondinvesterare i Adrigo Hedge. Portföljen består vanligtvis av 25-35 aktieinnehav och 25-35 blankade positioner. Med blankning menas att vi lånat aktier och sålt dem för att senare kunna köpa tillbaka aktierna när de tappat i värde, och slutligen återlämna de inlånade aktierna. Med en sådan balans är förutsättningarna goda för avkastning hur än börsen rör sig. Dessutom försöker vi sprida investeringarna mellan olika typer av företag och branscher, återigen för att minska riskerna. I Adrigo Hedge är vår nettoexponering mot börsen ligger i normala marknader på 20-50%, vilket gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar.

Adrigo Small & Midcap L/S investerar i nordiska små och mellanstora bolag. Portföljen består vanligtvis av 15-25 aktieinnehav och 15-25 blankade positioner. I Adrigo Small & Midcap L/S är vår nettoexponering mot börsen i normala marknader 20-50%.

Ägarpolicy
Vår ägarpolicy har fastställts av styrelsen per 2018-12-04, och där kan man bland annat utläsa följande:
• Utifrån Fondens förutsättningar skall rösträtter utövas i andelsägarnas gemensamma intresse.
• Rösträtter får endast utövas i enlighet med Fondens mål och placeringsinriktning.
• Fondbolaget har dock i normalfallet inte ambition att utöva aktivt ägarskap, det vill säga ägarskap som syftar till
direkt påverkan av bolagets skötsel.
• Fondbolaget skall huvudsakligen utöva sin ägarroll utan krav på styrelserepresentation.