Adrigo Hedge

Följ vår fondutveckling!

I december 2016 fyllde Adrigo Hedge tio år. Under de här tio åren har vi kunnat testa vårt förvaltnings-koncept, och sett hur det fungerat i både bra och dåliga börstider. Vi tror att fonder bäst kan utvärderas genom att studera en hel börscykel, dvs hur utvecklas fonden när börsen går upp – och när den går ned?

Adrigo Hedge är absolutavkastande, och vår målsättning är att få bra absolut avkastning till lägre risk än risken i de nordiska börserna.

Du kan själv bedöma vår utveckling genom att studera chartet nedan, eller genom att läsa våra månadsbrev, som innehåller all historisk data.

Fonden har sedan start avkastat 81,96%, jämfört med referensräntan STIBOR som avkastat 15,3% under samma tidsperiod.

Per 2017-10-31
Avkastning under 2017
Avkastning sedan start
NAV
 
Per 2017-11-17
Estimat November*
Indikativt NAV*

 
+2,48%
+81,96%
160,75
 
 
159,85
-0,56%

Nästa teckningstillfälle: 27 november 2017

Anmälan måste vara Adrigo tillhanda senast tre bankdagar före sista bankdagen i månaden.

*Estimat/Indikativt NAV fastställs per den sista bankdagen varje vecka och beräknas före avdrag för innevarande månads upplupna förvaltningsavgifter. NAV fastställs den sista bankdagen varje månad, efter avdrag för månadens förvaltningsavgifter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. En investering i Adrigo Hedge kan både stiga och sjunka i värde. Det finns ingen garanti att återfå hela det kapital som investerats i fonden.