Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/9/5/4/adrigo.se/httpd.www/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497 » Hållbarhetsöversikt för Adrigo | Adrigo Asset Management AB

Hållbarhetsöversikt för Adrigo

Förenta Nationernas principer för ansvarsfulla investeringar
Adrigo Asset Management har antagit Förenta Nationernas (FN:s) Principer för Ansvarsfulla Investeringar även kallade UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi följer därmed FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

För mer information besök www.unpri.org.

 

Corporate Social Responsibility

Adrigo investerar i värdepapper enligt en viss investeringsprocess och i denna process ingår att avgöra om en investering är förenlig med våra etiska principer. För att tillvarata våra andelsägares intressen på bästa sätt så har Adrigo valt att tillämpa egna etiska riktlinjer. Målet är oberoende analyser och beslut baserade på konstaterbara objektiva fakta och därmed inte låta oss styras av känslor, rykten eller påtryckningsgrupper.

Adrigo investerar inte medvetet i:

• Företag som avsiktligt eller systematiskt bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det kan gälla tortyr, frihetsberövande, tvångsarbete och barnarbete eller annat utnyttjande av barn.

• Företag som inte lever upp till att upprätthålla föreningsfrihet och/eller som inte erkänner rätten till kollektiva förhandlingar.

• Företag som medvetet skadar lokalbefolkningen eller undergräver det styre som valts i demokratiska val i företagets hemland eller de länder där företaget verkar.

• Företag som medvetet orsakar hälsoskador eller miljööverträdelser i en väsentlig del av sin verksamhet.

• Företag som baserar sin verksamhet på produktion av tobak.

• Företag med verksamhet inom kommersiell spelverksamhet (gambling).

• Företag med verksamhet hänförlig till vuxenunderhållning.

• Företag som bedöms basera sin verksamhet på korruption och mutor.

• Företag som producerar eller säljer vapen (t ex massförstörelsevapen, landminor och klusterbomber).

Adrigo eftersträvar alltid att leverera bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra andelsägare genom att bedöma investeringen mot ovan riktlinjer i syfte att reducera omotiverad risk. Det finns investeringar som kräver extra försiktighet, eftersom den förväntade avkastningen inte alltid motiverar risken. Sådana företag kan gå med god vinst, men är samtidigt förknippade med operativa risker och kan således underkastas en strängare reglering i framtiden. Vi lägger vikt vid förhållanden som kan ha stor betydelse för företagets värde, antingen direkt eller indirekt, som ett försämrat anseende.

Adrigo ser i sitt analysarbete att ett aktivt CSR (corporate social responsibility) arbete hos bolagen inte enbart är att betrakta som en kostnad, utan ett sätt att förbättra och utveckla bolagen till gagn för aktieägarna och därmed en komponent som bidrar till bättre framtida avkastning för fondandelsägarna i Adrigo.

Våra riktlinjer är en integrerad del av analysprocessen, både före och efter en investering i ett värdepapper. Vi menar att varje investeringstillfälle måste värderas oberoende och utifrån dess egenart, och vi fäster större vikt vid ett företags avsikter och aktuella handlingar än dess historik.

Genom att samla in information från ett flertal externa leverantörer får Adrigo ingående kunskap och kännedom om de olika företagens strategier och insatser inom miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning. Om Adrigo upptäcker att vi trots våra föresatser och mål har investerat i ett företag som bryter mot de etiska riktlinjerna ska aktieinnehavet säljas.